NL
Algemene Voorwaarden

ANNEX-3: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (“AVV”)

§ 1 ALGEMEEN

(1) De volgende voorwaarden zijn onderdeel van het met ons gesloten contract.

(2) Onze algemene verkoopvoorwaarden gelden in de nieuwste versie, ook voor alle volgende zaken, zonder dat dit bij diens afsluiting nog expliciet vermeld of afgesproken moet worden.

(3) Wij weerspreken hiermee tegenbevestigingen, tegenaanbiedingen of overige verwijzingen van de besteller op zijn algemene voorwaarden; afwijkende voorwaarden van de besteller gelden alleen indien dit door ons schriftelijk bevestigd is.

(4) De besteller mag aanspraken uit de met ons afgesloten rechtsverkeer alleen met onze expliciete schriftelijke en handgeschreven ondertekening toestemming afstaan. § 354a HGB (Wetboek vaan Koophandel) blijft hierdoor onverlet.

§ 2 AANBOD/BESTELLING

(1) Wijzigingen van onze aanboden zijn – vooral m.b.t. hoeveelheid, prijs en levertijd – altijd voorbehouden.

(2) Bestellingen van de besteller gelden pas dan als aangenomen, als wij deze schriftelijk en met handgeschreven ondertekening bevestigd hebben. Indien wij een mondelings of telefonisch afgesloten overeenkomst niet afzonderlijk schriftelijk en met handgeschreven ondertekening bevestigen geldt de door ons uitgevaardigde factuur als bevestiging.

(3) Wijzingen van het koopobject op wens van de besteller zijn alleen met onze schriftelijk en handgeschreven ondertekening toestemming mogelijk. De partijen zullen in dit geval een nieuwe vrijblijvende levertermijn en een nieuwe koopprijs afspreken.

(4) In overeenkomst met de principes van de permanente verbetering en ontwikkeling behouden wij het recht voor de productspecificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen zonder dat de productfunctie en de garantievoorwaarden daardoor belemmerd worden.

§ 3 PRIJZEN

(1) Onze prijzen als zijnde gerelateerd aan de “Incoterms 2010” en inclusief de BTW, indien van toepassing, die op het moment van de levering geldt.

(2) Indien tussen contractafsluiting en levering door gewijzigde rechtsnormen bijkomende of hogere lasten – vooral douanerechten – ontstaan, dan hebben wij het recht de afgesproken verkoopprijs overeenkomend te verhogen.


(3) De opgegeven prijzen baseren op de materiaal- en loonkosten die op het moment van de opdrachtsbevestiging gelden. Bij een verandering van de kostenbasis tussen orderbevestiging en de afgesprokene leverdatum die meer dan vier weken na de contractsluiting ligt, hebben wij het recht de prijzen overeenstemmend aantepassen. Indien dit tot een prijsverhoging leidt die duidelijk hoger is dan de stijging van de algemene levensonderhoud of de stijging van de prijzen voor gelijkaardige producten in dezelfde periode, dan kan de besteller het contract verbreken. Het verbreken moet onmiddelijk na de kennisneming van de prijsverhoging met aangetekende brief verklaard worden. Anders is het verbreken zonder uitwerking. Het is ook zonder uitwerking indien wij onmiddelijk na ontvangst van het verbrekensgeschrift verklaren dat wij insisteren op een uitvoering van het contract met de prijzen die in de orderbevestiging opgegeven zijn of naar die verwezen wordt.

§ 4 LEVERING

(1) Alle meegedeelde leverdata zijn onverbindend indien niet expliciet schriftelijk en handgeschreven ondertekend iets anders is afgesproken. De besteller kan ons zes weken na afloop van de opgegevene onverbindende leverdatum schriftelijk verzoeken het koopobject binnen de opgegevene termijn te leveren. Met de ontvangst van dit verzoek komen wij in achterstand.

(2) Indien wij aan de vervulling van een contractuёle verplichting door intrede van onvoorzien-lijke omstandigheden gehinderd worden, zoals bijvoorbeeld bedrijfsstoring, staking, uitsluiting, overheidsbepaling, wegval achteraf van uitvoer- of invoermogelijkheden, een volgens § 4 lid 3 niet tijdige of juiste eigenbelevering of andere onvoorzienlijke omstandigheden, die wij ondanks de volgens de omstandigheden van de zaak draaglijke zorgvuldigheid niet konden voorkomen, dan verlengt zich de levertijd met de duur van deze omstandigheden. Indien door de hiervoor aangesproken omstandigheden de prestatie of de levering onmogelijk wordt, dan worden wij van de leververplichting bevrijdt. Wij zullen de besteller hierover onmiddelijk informeren en reeds door de besteller geleverde tegenprestaties onmiddelijk restitueren.

(3) Onze leververplichtingen staan altijd onder het voorbehoud van een tijdige en juiste eigen- belevering. Onze rechten bij niet tijdige of juiste eigenbelevering volgen lid 2.

(4) Indien een levering niet binnen een door de besteller volgens lid 1 bepaalde redelijke respijt gebeurt, dan heeft de besteller het recht het contract te verbreken en schadevergoeding op de basis van § 10 te eisen.

(5) Levertermijnen verlengen zich ondanks onze rechten uit achterstand van de besteller met die periode met die de besteller zijn hoofd-, bijkomstige en informatieverplichtingen (bijv. ter beschikking stellen, goedkeuring van tekeningen enz.) uit deze of andere afsluitingen tegenover ons en die voor onze prestatie van belang zijn, culpoos niet nakomt.


§ 5 RISICO-OVERGANG, AANVARDING

(1) Het prijsrisico gaat op de besteller over indien deze het koopobject niet binnen 8 dagen na kennisgeving van de voltooing of gereedheid voor verzending door ons zelf of door derden in ontvangst neemt.

(2) Indien de besteller het koopobject niet binnen 8 dagen vanaf de kennisgeving van de voltooing afneemt, dan hebben wij na afloop van een door ons te bepalende redelijke respijt het recht, in overeenkomst met de wettelijke bestemmingen het contract te verbreken en schadevergoeding te eisen. Als schadevergoeding in plaats van de prestatie hebben wij ook het recht – ook in het geval van een verbreken – óf zonder schadebewijs 15% van de koopprijs te eisen indien niet de bestseller een lagere schade bewijst óf de schade intevorderen die ons daadwerkelijk onstaan is.

§ 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

(1) Het koopobject blijft tot de volledige vervulling van alle aanspraken die ons tegen de besteller– uit welke reden dan ook – toestaan, ons eigendom. De besteller is alleen met onze schriftelijke en met de handgeschreven ondertekening toestemming bevoegd het koopobject voor verwerving van het eigendom aan derde voor gebruik overtelaten of aan derde te verpanden. De besteller is verplicht ons een eventuelle panding of andere beschikkingen over het koopobject door derden onmiddelijk meetedelen. De bestseller moet ons van alle kosten kwijtschelden die aan de verwijdering van de pand- of beslagleggings-gevolgens gehecht zijn.

(2) Zolang het koopobject nog in ons eigendom staat is de besteller verplicht het in een correcte toestand te bewaren en noodzakelijke reparaties onmiddelijk in onze reparatiebedrijven of in een door ons aanbevolen onderneming uitvoeren te laten. Bovendien is de besteller in deze tijd verplicht het koopobject voor eigen rekening allrisk te verzekeren, ten onze gunste een assurantiepolis aftesluiten en ons deze ongevraagd doen toekomen.

(3) Indien wij het recht hebben het contract met de besteller te verbreken kunnen wij ongeacht onze andere rechten en onder instandhouding van het koopcontract de teruggave van het koopobject eisen en dit ophalen. Een retentierecht van de besteller is uitgesloten, hetzij dat de tegenaanspraak onbetwist is of met kracht van gewijsde vastgesteld werd. De besteller verliest zijn recht op bezit. Hij kan een nieuwe levering alleen stap voor stap tegen vervulling van onze vorderingen eisen.

§ 7 BETAALVOORWAARDEN, COMPENSATIE EN TERUGHOUDINGSRECHT

(1) Onze facturen zijn onmiddelijk na ontvangst zonder aftrek betaalbaar indien niet iets anders expliciet overeengekomen is.


(2) Indien de besteller met de betaling van de koopprijs achterraakt, dan kunnen wij als vertragings-schade een rente ter grootte van 8% boven de actuele basisrentevoet per jaar invorderen. Tegen bewijs kunnen wij ook een hogere vertragingsschade invorderen.

(3) Tegen onze vorderingen kan de besteller alleen met onbetwistte of met kracht van gewijsde vastgestelde vorderingen compenseren, het zij dat het verhalen wegens een eventuele gebrekkigheid van het koopobject betreft.

(4) Een terughoudingsrecht kan de besteller alleen vanwege onbetwistte of met kracht van gewijsde vastgestelde aanspraken invorderen, het zij dat het verhalen wegens een eventuele gebrekkigheid van het koopobject betreft.

(5) Een terughoudingsrecht kan de besteller alleen doen gelden indien de tegenaanspraak op dezelfde contractrelatie baseert.

(6) Indien door de partijen niet expliciet anders overeengekomen moeten alle betalingen van de besteller in een keer en in valuta die is bepaald in commerciële voorwaarden op onze bankrekeningen gestort worden. Koerswijzigingen, bankkosten in vreemde valuta of kosten voor de overschrijving moet de besteller betalen.

(7) In de verkoop met de aanbetalingen: de aanbetaling zal niet terug naar de koper gaan en wordt bewaard als straf, in het geval dat de koper zicht terugtrekt uit de overeenkomst.

§ 8 VRIJWARING (AANSPRAKELIJKHEIDVOORGEBREKEN)

(1) Wij staan – ongeacht mogelijke aanspraken op schade- of kostenvergoeding – op grond van de volgende bestemmingen ervoor in dat het koopobject op het moment van de risico-overgang vrij van gebreken is.

(2) Gebreken worden door ons binnen een redelijke termijn hersteld (achteraf na-koming). Dit gebeurd volgens onze keuze door verwijdering van het gebrek (bijwerking).

(3) De besteller mag bijwerkingen niet op eigen gezag zonder afstemming met ons en niet door een niet van ons aanbevolen garage laten doorvoeren.

(4) In het geval van een nijpend gebrek heeft de besteller het recht de overeenkomst te verbreken (verbreking) of de vergoeding in het geval van de wettelijke voorwaarden te verminderen (vermindering). De uitoefening van het recht op contractverbreken ver-onderstelt dat de besteller ons daarvoor zonder succes een redelijke termijn voor een achteraf vervulling gegeven heeft en in het kader van deze termijngeving uitdrukkelijk ernaar verwezen heeft dat hij na een vruchteloze afloop van deze termijn het contract zal verbreken. Deze gekwalificeerde termijngeving is niet noodzakelijk indien de achteraf vervulling vanwege een bepaald gebrek mislukt, ondraaglijk is voor de besteller of door ons afgewezen wordt of indien dit uit andere redenen na afweging van de wederzijdse belangen gerechtvaardigd is .

(5) In het geval van een irrelevant gebrek heeft de besteller het recht de vergoeding te verminderen indien de achteraf vervulling vanwege dit gebrek mislukt, voor de besteller ondraaglijk is of door ons afgewezen wordt of indien dit uit andere redenen na afweging van de wederzijdse belangen gerechtvaardigd is . In dit geval staat aan de besteller geen verbrekingsrecht van de overeenkomst toe.

(6) Heeft de besteller op grond van de bestemmingen in § 8 het recht de koopprijs te verminderen, dan zijn wij gerechtigd de vermindering aftewenden doordat wij het koopobject tegen vergoeding van de koopprijs van de besteller terugnemen .

(7) Indien de besteller vanwege een gebrek de overeenkomst verbreekt komt hem daarnaast geen recht op schadevergoeding wegens het gebrek toe.

(8) Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die door normale slijtage, invloeden van buitenaf of onjuist gebruik ontstaan.

(9) Claims van de besteller vanwege zichtbare gebreken bestaan niet indien de besteller ons duidelijke gebreken niet binnen een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van het koopobject schriftelijk meedeelt. Voor het behartigen van de termijn is het tijdige afzenden van de gebrekmeedeling voldoende. De besteller heeft de volledige bewijslast, vooral voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de vaststelling van het gebrek en voor de tijdige meedeling over het gebrek.

(10) De aansprakelijkheid voor gebreken ontvalt indien de besteller zonder onze toe-stemming het koopobject verandert of door derden laat veranderen en de gebrekverwijdering daardoor onmogelijk of ontoestaanbaar bemoeilijkt wordt. Op ieder geval moet de besteller de meerkosten voor de verwijdering van het gebrek vergoeden die door de verandering zijn onstaan.

(11) Indien speciale aggregaten of de banden die wij van derden verworven hebben, gebrekkig zijn, staan de besteller claims wegens gebreken volgens § 8 met die maatregel toe dat de besteller eerst onze aansprakelijkheden tegenover derden invordert die wij hiermee aan de besteller afstaan. De besteller neemt de afstand hiermee aan. Indien onze aansprakelijkheden tegenover derden reeds verjaard zijn of indien de derde zijn garantieverplichting niet binnen een respijt vervult die na het begin van het gebrek bepaald werd, dan kunnen de in § 8 aangeduidde rechten ons tegenover ingevorderd worden, voor zover de besteller de aan hem afgestane aansprakelijkheden weer terug overdraagd.

(12) Bij de levering van tweedehands voertuigen, tweedehands opbouwen of tweede-hands onderdelen bestaat – ongeacht mogelijke aansprakelijkheden op schade- of kostenvergoeding – geen garantie door ons.

§ 9 LETSEL VAN EIGENDOMSRECHTEN (AANSPRAKELIJKHEIDVOORWETTELIJKEGEBREKEN)

(1) Indien derden de besteller vanwegen een letsel van een eigendomsrecht door het gebruik van het koopobject in aanspraak nemen, dan moet de besteller ons daarover onmiddelijk schriftelijk en handgeschreven ondertekend informeren. Wij zullen deze aanspraken dan naar ons eigen goedvinden op eigen rekening vervullen, afweren of de uiteenzetting door een over-eenkomst bijleggen. De besteller verleent ons daarom ook hiermee het alleenrecht over de rechtsverdediging en over onderhandlingen voor een overeenkomst te beslissen . De besteller zal ons hiervoor de noodzakelijke volmachten verstrekken.

(2) Indien het koopobject dat aan de besteller door ons ter beschikking gesteld werd doel van een klacht in verband met eigendomsrechten zijn of eventueel worden, dan zullen wij de reden voor deze eigendomsrechtklacht binnen een redelijke termijn ver-helpen. Dit zal volgens onze keuze gebeuren doordat wij:

– een recht voor de besteller verkrijgen het koopobject voortaan verder te mogen gebruiken of
– het koopobject in draaglijke omvang wijzigen of vervangen.

(3) Indien het ons niet lukt de reden voor de eigendomsrechtklacht binnen een redelijke termijn te verhelpen of indien de verhelping van de reden voor de eigendomsrechtklacht voor de besteller niet draaglijk is of door ons geweigerd wordt of indien dit uit andere redenen na afweging van de wederzijdse belangen gerechtvaardigd is, dan staat de besteller – ongeacht mogelijke aanspraken op schade- of kostenvergoeding – het recht toe het contract te verbreken (verbreking) of de koopprijs te verminderen (verminde-ring).

(4) Heeft de besteller volgens de bestemmingen van § 9 het recht de koopprijs te verminderen, dan zijn wij gerechtigd deze vermindering aftewenden doordat wij het koopobject van de besteller tegen vergoeding van de koopprijs terugnemen.

(5) Wij zijn voor letsels van eigendomsrechten alleen dan aansprakelijk voor zover het koopobject volgens het contract gebruikt werd. Onze aansprakelijkheid vervalt indien het koopobject door de besteller veranderd werd en daardoor aanspraken van derden ontstaan. De besteller kwijtscheldt ons in zover van eventuele aanspraken van derden wegens letsels van eigendomsrechten.

(6) Indien wij aan de besteller koopobjecten op grond van vormgevings – en materiaalgebruikwensen van de besteller leveren, dan draagt de besteller alleen de aansprakelijkheid ervoor dat eigendomsrechten van derden in het binnen- en buitenland door de tenuitvoerlegging van zijn richtlijnen niet geschend worden. De besteller kwijtscheldt ons van eventuele aanspraken van derden.

§ 10 AANSPRAKELIJKHEIDVOORSCHADEVERGOEDING

(1) Wij zijn aansprakelijk voor schadevergoeding volgens de wettelijke bepalingen voor personenletsels en voor schaden volgens de wet voor productaansprakelijkheid.

(2) Voor alle andere schaden zijn wij aansprakelijk overeenkomstig de volgende bestemmingen:

(A) Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij aansprakelijk voor schaden die door arglistig gedrag of opzet of door grove nalatigheid van onze wettelijke vertegen -woordigers of kaderleden veroorzaakt werden.

(B) Wij zijn aansprakelijk voor schadevergoeding beperkt tot de hoogte van de contracttypische voorzienbare schade voor schaden uit een licht onachtzaam letsel van essentiele contractverplichtingen of kardinale verplichtingen (1de alternatief) alsook voor schaden die door onze eenvoudige plaatsvervangers grof nalatig zonder letsel van essentiele contractverplichtingen of kardinale verplichtingen veroorzaakt werden (2de alternatief). Essentiele contractverplichtingen oftewel kardinale ver-plichtingen in de zin van deze regeling omvatten naast de contractu ёle hoofd- verplichtingen (levering en overdracht van de bestelde producten) ook verplichtingen diens nakoming de correcte vervulling van het contract pas mogelijk maken en op diens nakoming de besteller daarom ook regelmatig mag vertrouwen.

(C) In het kader van § 10 lid 2 lit. b (1de alternatief) zijn wij niet aansprakelijk voor een gederfde winst, middelbare schaden, schaden als gevolg van gebreken en aanspraken van derden.

(3) Voor de rest wordt alle aansprakelijkheid door ons uitgesloten.

(4) Een eventuёle medeplichtigheid van de besteller moet aangerekend worden. De besteller is verplicht ons eventuёle schaden in de zin van de bovenvermelde regeling van de aansprakelijkheid onmiddelijk schriftelijk meetedelen of door ons te laten opnemen zodat wij zo vroeg als mogelijk geїnformeerd zijn en eventueel samen met de besteller nog de schade kunnen minderen.

§ 11 VERJARING

(1) Indien het niet een geval van arglist betreft verjaart de navervullingsaanspraak van de besteller wegens

– een zakelijk gebrek of
– een wettelijk gebrek dat niet in een teruggaveaanspraak van een derde uit het eigendom of uit een ander stoffelijk recht bestaat, binnen twaalf maanden vanaf de aflevering van het koopobject.

(2) Indien het geen opzet of grove nalatigheid betreft verjaart de aanspraak op schade-vergoeding van de besteller wegens

– een zakelijk gebrek of
– een wettelijk gebrek dat niet in een teruggaveaanspraak van een derde uit het eigendom of uit een ander stoffelijk recht bestaat, binnen twaalf maanden die met de aflevering van het koopobject beginnen. Dit geldt niet indien de schade in kwestie van de besteller een personenschade betreft. Aanspraken wegens personenschaden verjaren binnen de wettelijke verjaringstermijn.

(3) Aansprakelijkheden wegens gebreken die speciale aggregaten of de banden betreffen, die de leverancier van derden ingekocht heeft, verjaren binnen de wettelijke aansprakelijkheidstermijn.

(4) Aanspraken van de besteller die op een letsel van een niet in een gebrek bestaande verplichting berusten, verjaren indien het niet om opzet of grove nalatigheid gaat of een kardinale verplichting in de zin van § 10 lid 2 lit. b geschend werd, binnen 24 maanden beginnend vanaf het ontstaan van de aanspraak. Dit geldt niet indien de schade in kwestie van de besteller een personenschade betreft. Aanspraken wegens personenschaden verjaren binnen de wettelijke verjaringstermijn.

§ 12 GEGEVENSBESCHERMING

Wij verheffen en gebruiken persoonlijke gegevens van de besteller in zover dit voor de oprichting, uitvoering en beёindiging van het contract noodzakelijk is.

§ 13 SLOTBEPALINGEN

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN- kooprecht (CISG).

(2) De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle tegenwoordige en toekomstige geschillen tussen de besteller en ons uit of in verband met dit contract is Kleve. Wij zijn echter ook gerechtigd de besteller op zijn algemeen rechtsgebied aanteklagen.


(3) Wijzigingen en aanvullingen van het contract en deze algemeine voorwaarden moeten schriftelijk aangedaan worden. Dit geldt ook voor de wijziging of afschaffing van deze bepaling over de schriftelijke vorm.

(4) Indien enkele bepalingen van dit contract ineffectief zijn of hun geldigheid verliezen of een leemte vertonen, zo blijven de restante bepalingen hierdoor onverlet. De partijen verplichten zich in plaats van de ineffectieve regeling een wettelijk toegestane regeling aftespreken die het economisch doel van de ineffectieve regeling zo dicht als mogelijk vervult oftewel deze leemte uitvult.

Book an Appointment Contact Us