NL
GENERAL TERMS and CONDITIONS for REPAIR WORKS

Effective as of November 2020

Article 1
Definitions

1.1 Overeenkomst: alle overeenkomsten met betrekking tot reparatiewerkzaamheden en/of verkoop en levering van reserveonderdelen inclusief deze Algemene Voorwaarden tussen het Bedrijf en een Klant, evenals alle andere instructies die de Klant aan het Bedrijf geeft en alle daarmee verband houdende handelingen inclusief rechtshandelingen;

1.2 Artikel: een artikel in deze Algemene Voorwaarden;

1.3 Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie het Bedrijf een Overeenkomst aangaat of wil aangaan, die Producten of Diensten van het Bedrijf afneemt, en iedere andere partij die bij het Bedrijf een bestelling plaatst en/of in onderhandeling treedt met het Bedrijf;

1.4 Bedrijf: Van Eck Trailers B.V.;

1.5 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor reparatiewerkzaamheden en/of verkoop en levering van reserveonderdelen;

1.6 Partij/ Partijen: het Bedrijf en de Klant, afzonderlijk en gezamenlijk;

1.7 Producten: alle eigendommen of vermogensrechten die door het Bedrijf op grond van een Overeenkomst aan een Klant zijn geleverd of zullen worden geleverd;

1.8 Diensten: werkzaamheden die door het Bedrijf voor de Klant op basis van een Overeenkomst zijn of zullen worden verricht;

1.9 Garantieperiode: de garantietermijn zoals gedefinieerd in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden;

1.10 Werkdag: een kalenderdag met uitzondering van weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3, eerste lid, en artikel 3, tweede lid, van de Algemene termijnenwet, waarop de overeengekomen Diensten worden verleend en/of de overeengekomen Producten worden geleverd.

Article 2
Toepassingsgebied

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst, verplichting, rechtsverhouding en andere afspraak, inclusief maar niet beperkt tot alle huidige en toekomstige aanvragen, offertes, tenders, instructies, bestellingen, bevestigingen, leveringen, samenwerkingen, Diensten en rechtshandelingen tussen de het Bedrijf en de Klant.

2.2 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen tevens werknemers van het Bedrijf en door het Bedrijf bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden een beroep doen.

2.3 Afwijkingen van en/of wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van het Bedrijf en gelden alleen voor de specifieke Overeenkomst waarvoor ze zijn gemaakt. Algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van deze Algemene Voorwaarden, gaat de inhoud van de Overeenkomst voor.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht en treden het Bedrijf en de Klant in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen die de nietige of vernietigde bepaling vervangt en die de nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogelijk benadert qua doel en inhoud.

Artikel 3
Aanbieding en levering van het voertuig aan het Bedrijf

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van het Bedrijf voor herstelwerkzaamheden zijn vrijblijvend, zijn gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie en blijven slechts één (1) week geldig. De Overeenkomst tussen het bedrijf en de Klant komt pas tot stand zodra het Bedrijf de bestelling van de Klant schriftelijk heeft bevestigd of zodra het Bedrijf is begonnen met het uitvoeren van de Overeenkomst.

3.2 De persoon die het voertuig aflevert op het bedrijfsterrein voor reparatiewerkzaamheden wordt geacht bevoegd te zijn om het bestelformulier namens de Klant goed te keuren en te ondertekenen. Een volmacht kan schriftelijk worden aangevraagd en kan ook worden ingezien door het Bedrijf. Een kopie van het bestelformulier wordt, indien beschikbaar, naar het bekende e-mailadres van de Klant gestuurd..

3.3 Alle Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarin, dienen op schrift te worden gesteld

3.4 De Klant kan geen rechten ontlenen aan de adviezen en informatie van het Bedrijf buiten het kader van de Overeenkomst om.

3.5 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn installatie-, service-, inspectie- en transportkosten, alsmede de kosten van gebruiksklaar maken en omzetbelasting niet in de prijs inbegrepen. De prijzen zijn berekend voor levering “af fabriek” (“Ex Works”). In het geval de Klant om levering elders dan op het bedrijfsterrein van het Bedrijf verzoekt, dan zijn de daarmee gemoeide extra kosten voor rekening van de Klant.

3.6 Bij aflevering aan het Bedrijf dient het te bewerken voertuig vrij te zijn van lading, giftige stoffen, resten van brandstof, benzine, cement of soortgelijke materialen en al met al gereed voor reparatiewerkzaamheden (inclusief lassen) uit te voeren door de het Bedrijf.

3.7 Indien het niet of onvoldoende naleven van het bepaalde in dit Artikel tot meerwerk of kosten leidt, dan zullen deze aan de Klant in rekening worden gebracht. Indien het voertuig niet kan worden bewerkt wegens niet-naleving, dan zal het Bedrijf geen reparatiewerkzaamheden starten en zal het voertuig worden opgeslagen voor risico van en op kosten van de Klant. Het Bedrijf zal de Klant hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte stellen. Het voorgaande laat de betalingsverplichtingen van de Klant onverlet.

3.8 De Klant dient ervoor te zorgen dat er geen waardevolle voorwerpen in/op het voertuig worden achtergelaten wanneer het aan het Bedrijf wordt afgeleverd. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige zaken of goederen die in het voertuig zijn achtergelaten of geladen.

3.9 De Klant kan een gedetailleerde opgave van de prijs van de werkzaamheden verlangen, evenals de termijn waarin de werken zullen worden uitgevoerd, alvorens het bestelformulier goed te keuren. De vermelde prijzen en voorwaarden op bestelformulieren zijn bij benadering. Als de vermelde prijs wordt overschreden of waarschijnlijk zal worden overschreden met meer dan 20%, dan zal het Bedrijf contact opnemen met de Klant om dergelijke extra kosten te bespreken. De Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen betaling van de kosten van de reeds door het Bedrijf uitgevoerde werkzaamheden. Indien de Klant akkoord gaat met de meerkosten, dienen de prijswijzigingen schriftelijk te worden overeengekomen (e-mailcorrespondentie is voldoende). In geval van overschrijding of dreiging van overschrijding van de overeengekomen opgegeven maar niet-bindende termijn, zal het Bedrijf de Klant hiervan tijdig schriftelijk (via e-mail) op de hoogte stellen onder vermelding van een nieuwe leverdatum.

3.10 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het Bedrijf bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst of (een deel van) de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4
Schadebeoordeling

Als het bedrijf een schadebeoordeling heeft uitgevoerd waarbij het voertuig meer dan 15 (vijftien) minuten moet worden geïnspecteerd door gekwalificeerd personeel van het Bedrijf, dan zal het Bedrijf de kosten van een dergelijke inspectie aan de Klant in rekening brengen met een minimum van EUR 150 exclusief btw.

Article 5
Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen uitgedrukt in euro (EUR) en exclusief btw. Betaling dient contant te geschieden op de bankrekening van het Bedrijf zoals bepaald door het Bedrijf bij (i) de uitgifte van de factuur en bij levering van het artikel of (ii) onmiddellijk na de uitvoering van de werkzaamheden.

5.2 Voor aankopen of bestellingen op rekening dient betaling te geschieden op de afgesproken datum of de datum vermeld op de factuur. Indien geen datum is afgesproken of opgegeven, dient betaling uiterlijk acht (8) dagen na factuurdatum te zijn ontvangen.

5.3 Het Bedrijf is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of aanbetaling voor de te leveren Diensten te verlangen en/of zekerheid voor betaling daarvan te verlangen. De Klant is verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.

5.4 Het Bedrijf heeft een retentierecht op het voertuig en alle andere goederen die het bedrijf houdt ​​in verband met alle vorderingen die het Bedrijf heeft of kan hebben op elk moment op de Klant. Het retentierecht is inroepbaar tegen de Klant en iedereen die om levering vraagt.

5.5 De Klant is opslagkosten verschuldigd berekend overeenkomstig het bepaalde in Artikel 7 lid 2, zolang het Bedrijf voertuigen onder zich houdt op grond van dit Artikel.

5.6 Indien de Klant een factuur van het Bedrijf niet tijdig en niet volledig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn alle aan het Bedrijf verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zonder nadere ingebrekestelling. Tevens is de Klant een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119a BW. Het Bedrijf heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst in voorkomende gevallen op te schorten totdat de betaling is ontvangen. De Klant is financieel verantwoordelijk voor alle kosten van opslag en andere kosten die hierbij worden gemaakt.

5.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door het Bedrijf worden gemaakt om door de Klant verschuldigde bedragen te innen, komen voor rekening van de Klant. Dergelijke kosten omvatten in ieder geval de kosten voor incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, advocaten en deskundigen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250 exclusief btw, onverminderd het recht van de Klant om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

5.8 Elke betaling wordt geacht primair betaling van enige verschuldigde rente en/of kosten te zijn en na volledige betaling daarvan wordt de betaling geacht betaling van de oudste openstaande factuur in te houden, ongeacht of de betaling heeft plaatsgevonden terwijl expliciet iets anders wordt verklaard.

5.9 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn schulden in mindering te brengen en/of te verrekenen met zijn vorderingen op de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om enige vordering op het Bedrijf – betwist of anderszins – te verrekenen met enige vordering van het Bedrijf op de Klant – betwist of anderszins – tenzij een dergelijke verrekening schriftelijk is overeengekomen door beide Partijen.

Artikel 6
Oude onderdelen

Alle (oude) onderdelen en/of materialen die verwijderd en/of vervangen zijn, worden eigendom van het Bedrijf, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In dat geval dient de Klant deze onderdelen en/of materialen direct bij aflevering van het voertuig af te halen.

Article 7
Levering van het voertuig aan de Klant

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden alle levertijden bij benadering en gelden zij nimmer als fatale termijnen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige vertraging bij de levering van het voertuig, tenzij deze vertraging te wijten is aan grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het Bedrijf. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Huur- en/of leasekosten met betrekking tot een vervangende auto worden niet vergoed door de het Bedrijf, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming voor dergelijke kosten is verkregen van het Bedrijf.

7.2. Het Bedrijf zal de Klant informeren zodra zijn voertuig klaar is voor aflevering. Vanaf dat moment wordt het voertuig voor rekening en risico van de Klant gehouden. Als het voertuig niet binnen 14 (veertien) dagen wordt opgehaald, is het Bedrijf gerechtigd bewaarloon (inclusief vergoeding voor verzekeringskosten) in rekening te brengen van ten minste EUR 25 per dag.

7.3. Het bepaalde in Artikel 3 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden is ook van toepassing op degene die het voertuig in ontvangst neemt.

7.4. Het Bedrijf voert haar reparatiewerkzaamheden uit met als doel het voertuig er zo goed mogelijk als nieuw uit te laten zien, maar het Bedrijf is niet aansprakelijk voor en kan de gebruikelijke slijtage niet herstellen. Eventuele visuele teleurstellingen van de Klant in dit opzicht zullen worden afgewezen. Klachten worden nimmer gerechtvaardigd op grond van binnen de branche gebruikelijke kleine afwijkingen, esthetische onregelmatigheden of het gevolg van slijtage.

7.5. De Klant is verplicht het voertuig onmiddellijk bij aflevering op eventuele gebreken te controleren en deze binnen een termijn van zeven (7) Werkdagen na aflevering schriftelijk en met voldoende gedetailleerde redenen voor de klacht aan het Bedrijf te melden. Verborgen gebreken moeten binnen zeven (7) Werkdagen nadat ze zijn ontdekt, of anders redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, aan het Bedrijf worden gemeld.

Article 8
Eigendomsvoorbehoud

8.1. Na voltooiing van het voertuig behoudt het Bedrijf zich het eigendomsrecht voor met betrekking tot alle Producten, inclusief onderdelen, die het heeft geleverd en/of gemonteerd totdat de Klant alle openstaande facturen van het Bedrijf heeft betaald.

8.2. De Klant respecteert dit eigendomsvoorbehoud en beheert de Producten als een goed huisvader en vervreemdt of bezwaart deze onderdelen of het voertuig niet.

Artikel 9
Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt de situatie verstaan ​​waarin uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of blijvend wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Partijen om, ook al waren die omstandigheden reeds voorzien of voorzienbaar op het moment dat de Overeenkomst is gesloten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen, maar niet uitsluitend, stakingen en uitsluitingen (“lockouts”) op het werk, uitzonderlijk hoge verzuimpercentages, vertraagde of mislukte leveringen van leveranciers, communicatie- en/of transportstoringen, pandemieën, weersomstandigheden die montage of installatie verhinderen, overheidsmaatregelen, ongevallen, brand en andere storingen op het bedrijfsterrein, diefstal of verduistering uit magazijnen of werkplaatsen van het Bedrijf en bedrijfsonderbrekingen.

9.2 Indien een van de Partijen wordt geconfronteerd met een situatie van overmacht, dan stelt zij de andere Partij onmiddellijk op de hoogte van de situatie, waarbij de aard van de oermachtssituatie en de huidige vooruitzichten worden uiteengezet.

9.3 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort. Indien de overmachtsituatie blijvend van aard is, treden Partijen in overleg over wijziging of beëindiging van de Overeenkomst, zonder dat het Bedrijf tot enige schadevergoeding aan de Klant gehouden is.

Artikel 10
Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Het Bedrijf garandeert de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden voor een periode van één (1) jaar, ingaande op de dag dat de reparatie is voltooid, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere periode is overeengekomen. Ontdekte gebreken moeten onverwijld, maar in ieder geval binnen één (1) maand na ontdekking ervan, schriftelijk aan het Bedrijf worden gemeld. Er wordt geen garantie gegeven op uitgevoerde noodreparaties. Het recht op garantie vervalt indien de Klant niet:

  1. make the object available for a physical assessment of the complaint within the period indicated by the Company above;
  2. inform the Company in writing of its complaint with regard to visible defects with a clear description thereof within one (1) month after it arose;
  3. give the Company the opportunity to remedy the defect;

Bovendien is de garantie niet van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, het niet opvolgen van instructies en aanwijzingen van het Bedrijf, vandalisme, ondeskundig onderhoud, ongevallen of calamiteiten zoals brand- of waterschade. Evenmin wordt enige garantie verleend met betrekking tot reparatiewerkzaamheden uitgevoerd door derden zonder voorafgaande toestemming van het Bedrijf en niet uitgevoerd in opdracht en voor rekening van het Bedrijf, tenzij dergelijk reparatiewerk absoluut noodzakelijk was en dergelijke derden algemeen worden erkend als experts op het gebied van pechhulp.

10.2 Een garantie voor Producten, inclusief maar niet beperkt tot reserveonderdelen, wordt alleen verstrekt indien en voor zover het Bedrijf dergelijke Producten heeft verworven onder garantie van haar eigen leverancier.

10.3 Het Bedrijf is alleen aansprakelijk voor kosteloze vervanging of reparatie, naar eigen goeddunken, van defecten die zijn ontdekt en gemeld binnen de Garantieperiode volgens de voorwaarden uiteengezet in lid 1 van dit Artikel 10. Elke vorm van verdere aansprakelijkheid van het Bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor commerciële, gevolg- of indirecte schade geleden door de Klant, wordt hierbij uitgesloten, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het Bedrijf.

10.4 Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van het Bedrijf in alle gevallen beperkt to 25% van de factuurwaarde van de Diensten die de schade veroorzaken of, indien de schade wordt gedekt door een door het Bedrijf aangehouden verzekering, tot het bedrag dat daadwerkelijk door de betreffende verzekeraar wordt uitgekeerd.

10.5 Iedere vordering van de Klant op het Bedrijf vervalt door het enkele verloop van één jaar na de datum van uitvoering van de Diensten of de datum waarop de Diensten hadden moeten worden uitgevoerd.

10.6 De Klant vrijwaart het Bedrijf en zal het Bedrijf vergoeden voor aanspraken van derden met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

10.7 De Klant kan aan de adviezen en informatie van het Bedrijf geen rechten ontlenen buiten het kader van de Overeenkomst.

Artikel 11
Beëindiging van de Overeenkomst

11.1 Indien de Klant de Overeenkomst zonder verzuim en toerekenbare tekortkoming van het Bedrijf beëindigt of het Bedrijf de Overeenkomst beëindigt wegens het in gebreke blijven van de Klant, dan is de Klant het Bedrijf een beëindigingsvergoeding verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs (inclusief btw), onverminderd het recht van Het Bedrijf om de daadwerkelijk geleden schade als gevolg van de beëindiging te verhalen.

11.2 Indien de Klant

  1. enige verplichting jegens het Bedrijf niet nakomt of dit niet onmiddellijk, volledig en correct doet;
  2. in staat van faillissement wordt verklaard of onderwerp van een aanvraag tot faillissement is, of onderwerp van aanvraag van surseance van betaling is of onderwerp van een aanvraag voor een schuldenregeling is;
  3. eigendommen heeft die, alle of deels, onderhevig zijn aan beslag;
  4. wordt ontbonden of geliquideerd, of het onderwerp is van een fusie, splitsing of afsplitsing;
  5. haar bedrijfsactiviteiten of een aanzienlijk deel daarvan opschort of overdraagt;
  6. informatie aan het bedrijf verstrekt die niet in lijn lijkt te zijn met de feitelijke situatie; en
  7. nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Het Bedrijf heeft voldaan,

dan geeft louter het optreden van een of meer van de bovengenoemde omstandigheden het Bedrijf het recht om ofwel de Overeenkomst te beëindigen en terug te vorderen wat als zijn eigendom is geleverd, ofwel om de volledige betaling te eisen van enig bedrag dat de Klant aan het Bedrijf verschuldigd is, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bovendien heeft het Bedrijf te allen tijde het recht om een ​​vergoeding van de Klant te vragen.

11.3 Annulering door de Klant van de Overeenkomst of een deel ervan is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Indien de Klant de Overeenkomst gedeeltelijk annuleert, kan hij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door het Bedrijf verrichte werkzaamheden en behoudt het Bedrijf het recht op volledige betaling voor de reeds uitgevoerde werken.

Artikel 12
Persoonlijke gegevens

12.1 De Partijen zullen alle Persoonsgegevens, in de betekenis die eraan wordt gegeven in de AVG-verordening – Verordening (EU) 2016/679, die zij van de andere Partij of van derden ontvangen, strikt behandelen in overeenstemming met de AVG-verordening en alle andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor zover dit nodig is om aan de verplichtingen uit de Overeenkomst of uit een overeenkomst met een derde partij te voldoen.

12.2 Geen van beide Partijen zal persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, tenzij toegestaan ​​en noodzakelijk onder de Overeenkomst.

12.3 Het Bedrijf zal redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of zoals wettelijk vereist.

12.4 De Klant heeft recht op (i) inzage in en correctie van relevante persoonsgegevens en (ii) het wissen van onjuiste persoonsgegevens alsmede (iii) bezwaar tegen verwerking van relevante persoonsgegevens.

Article 13
Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle Overeenkomsten van het Bedrijf en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De Klant verklaart en garandeert dat zij gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoet aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en codes, inclusief maar niet beperkt tot alle anti-omkopingswetten en -regelgeving. De Klant zal in verband met enig aspect van deze Algemene Voorwaarden of enige andere transactie waarbij het Bedrijf betrokken is, direct of indirect, in verband met de uitvoering van Diensten onder deze Algemene Voorwaarden of anderszins namens het Bedrijf, geen verboden gedrag vertonen. Verboden gedrag omvat het beloven, aanbieden of verlenen aan een persoon van enig onrechtmatig voordeel of het vragen of accepteren van enig onrechtmatig voordeel met het doel om zaken op ongepaste wijze te beïnvloeden.

13.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de vertalingen van deze Algemene Voorwaarden die door het Bedrijf worden geleverd of beschikbaar zijn op haar website, prevaleert de Engelse versie.

13.4 De bevoegde rechter in Gelderland of, naar keuze van het Bedrijf, de rechtbank in Kleve Duitsland, is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomsten of enige andere verplichting tussen de het Bedrijf en de de Klant.

Boek een Afspraak Contact Us