NL
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (“AVV”)

Met Ingang van December 2021

Artikel 1
Algemeen

1.1 De volgende voorwaarden zijn onderdeel van de met ons gesloten overeenkomst.

1.2 De nieuwste versie van onze algemene verkoopvoorwaarden geldt, ook voor alle volgende transacties en/of overeenkomsten, zonder dat dit nog expliciet vermeld of afgesproken moet worden.

1.3 Elke verwijzing van koper naar zijn eigen algemene voorwaarden in zijn communicatie (onder andere orderbevestigingen en tegenaanbiedingen) is onverbindend; afwijkende voorwaarden van de kopergelden alleen indien dit door ons schriftelijk bevestigd is door middel van een schriftelijk ondertekend bericht.

1.4 De koper mag rechten onder enige transactie en/of overeenkomst met ons alleen met onze expliciete schriftelijke en handgeschreven ondertekening cederen. § 354a HGB (Wetboek vaan Koophandel van de Bondsrepubliek Duitsland) blijft hierdoor onverlet.

Artikel 2
Aanbod/Bestelling

2.1 Onze aanbiedingen zijn altijd onverbindend en herroepbaar en/of wijzigbaar (bijvoorbeeld als het gaat om hoeveelheden, prijzen en levertijden).

2.2 Bestellingen van de koper gelden pas dan als aangenomen, als wij deze schriftelijk en met handgeschreven ondertekening bevestigd hebben. Indien wij een mondeling of telefonisch afgesloten overeenkomst niet afzonderlijk schriftelijk en met handgeschreven ondertekening bevestigen, dan geldt de door ons uitgevaardigde factuur als bevestiging.

2.3 Wijzingen van het koopobject op wens van de koper zijn alleen mogelijk met onze schriftelijke toestemming en handgeschreven ondertekening . De partijen zullen in dit geval een nieuwe vrijblijvende levertermijn en een nieuwe koopprijs afspreken.

2.4 In overeenkomst met de principes van de permanente verbetering en ontwikkeling behouden wij het recht voor de productspecificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen op voorwaarde dat de productfunctie en de garantievoorwaarden daardoor niet beïnvloed worden.

Artikel 3
Prijzen

3.1 Onze prijzen zijngebasserd op de“Incoterms 2010” en inclusief de btw, indien van toepassing, die op het moment van de levering geldt. De koper dient de btw te voldoen.

3.2 Indien tussen contractsluiting en levering door gewijzigde wet- en regelgeving bijkomende of hogere lasten – vooral douanerechten – ontstaan, dan hebben wij het recht de afgesproken verkoopprijs te verhogen.

3.3 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de materiaal- en loonkosten die op het moment van de opdrachtbevestiging gelden. Bij een verandering van deze kostenbasis tussen orderbevestiging en de afgesprokene leverdatum die meer dan vier weken na de contractsluiting ligt, hebben wij het recht de prijzen overeenstemmend aan te passen. Indien dit tot een prijsverhoging leidt die duidelijk hoger is dan de stijging van algemeen levensonderhoud of de stijging van de prijzen voor gelijkaardige producten in dezelfde periode, dan kan de koper de overeenkomst opzeggen. De opzegging moet onmiddellijk na de kennisneming van de prijsverhoging met aangetekende brief verklaard worden. Anders is de opzegging zonder werking. De opzegging heeft tevens geen werking indien wij onmiddellijk na ontvangst van de opzegging verklaren dat wij het contract zullen uitvoeren op basis van de prijzen die zijn opgegeven of op basis van de prijzen waarnaar verwezen wordt in de orderbevestiging.

Artike 4
Levering

4.1 Alle meegedeelde leverdata zijn onverbindend indien niet expliciet schriftelijk en handgeschreven ondertekend iets anders is afgesproken. De koper kan ons zes weken na afloop van de opgegeven onverbindende leverdatum schriftelijk (met een handgeschreven ondertekening) een redelijke termijn voor levering stellen.. Met de ontvangst van dit verzoek verkeren wij in verzuim.

4.2 Indien wij aan de vervulling van een contractuele verplichting door intrede van onvoorzienbare omstandigheden gehinderd worden, zoals bijvoorbeeld bedrijfsstoring, staking, uitsluiting, overheidsbepaling, wegval achteraf van uitvoer- of invoermogelijkheden, een volgens § 4 lid 3 niet tijdige of juiste eigenbelevering of andere onvoorzienbare omstandigheden, die wij, ondanks de naar de omstandigheden van de zaak in achtgenomen redelijke zorgvuldigheid, niet konden voorkomen, dan wordt de levertijd voor de duur van deze omstandigheden verlengd. Indien door de hiervoor aangesproken omstandigheden de prestatie of de levering onmogelijk wordt, dan worden wij van de leververplichting bevrijdt. Wij zullen de koper hierover onmiddellijk informeren en reeds door de koper geleverde tegenprestaties onmiddellijk restitueren.

4.3 Onze leververplichtingen zijn altijd afhankelijk van een tijdige en juiste eigen- belevering. Onze rechten bij niet tijdige of onjuiste eigenbelevering volgen lid 2.

4.4 Indien een levering niet binnen een door de koper volgens lid 1 bepaalde redelijke termijn plaatsvindt, dan heeft de koper het recht het contract op te zeggen en schadevergoeding op de basis van § 10 te eisen.

4.5 Zonder af te doen aan onze rechten op grond van verzuim van de koper, worden levertermijnen verlengd met de periode waarover de koper zijn hoofd-, bijkomstige en informatieverplichtingen (bijv. ter beschikking stellen, goedkeuring van tekeningen enz.) uit deze of andere overeenkomsten met ons niet nakomt voor zover die voor onze prestatie van belang zijn.

Artikel 5
Risico-Overgang, Aanvaarding

5.1 Het prijsrisico gaat op de koper over indien deze het koopobject niet binnen 8 dagen na kennisgeving van de voltooiing of gereedheid voor verzending door ons zelf of door derden in ontvangst neemt.

5.2 Indien de koper het koopobject niet binnen 8 dagen vanaf de kennisgeving van de voltooiing afneemt, dan hebben wij na afloop van een door ons te bepalende redelijke termijn het recht om de overeenkomst op te zeggen en schadevergoeding te eisen. Als wij schadevergoeding in plaats van nakoming vorderen, dan hebben wij het recht – ook in het geval van opzegging – 15% van de koopprijs te eisen zonder gehouden zijn het lijden van schaden te bewijzen indien de bestseller niet in staat is een lagere schade te bewijzen. Wij zijn ook gerechtigd om de daadwerkelijke schade te vorderen.

Aritkel 6
Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het koopobject blijft ons eigendom tot de volledige vervulling van alle verplichtingen door de koper verschuldigd op welke grond dan ook. De koper is alleen met onze schriftelijke toestemming inclusief handgeschreven ondertekening bevoegd het koopobject voor verwerving van de volledige eigendom koopobject aan een in gebruik te geven of aan derde te verpanden. De koper is verplicht ons een eventuele verpanding of andere bezwaring of ter beschikking stelling van het koopobject aan derden onmiddellijk mede te delen. De koper vrijwaart ons van alle kosten die aan de verwijdering van een pandrecht- of beslaglegging gehecht zijn

6.2 Zolang het koopobject nog in ons eigendom staat is de koper verplicht het koopobject in goede conditie te houden en noodzakelijke reparaties onmiddellijk in onze reparatiebedrijven of in een door ons aanbevolen onderneming uit te laten voeren. Bovendien is de koper gedurende deze periode verplicht het koopobject voor eigen rekening allrisk te verzekeren, ten onze gunste een assurantiepolis af te sluiten en ons deze ongevraagd te doen toekomen.

6.3 Indien wij het recht hebben het contract met de koper op te zeggen dan kunnen wij ongeacht onze andere rechten en onder instandhouding van het koopcontract de teruggave van het koopobject eisen en dit ophalen. Een retentierecht van de koper is uitgesloten, behalve wanneer de tegenvordering onbetwist is of met kracht van gewijsde vastgesteld werd. De koper verliest zijn beschikkingsmacht. De koper kan een nieuwe levering alleen eisen na stap voor stap onze vorderingen te hebben vervuld.

Artikel 7
Betaalvoorwaarden, Verrekening En Renetierecht

7.1 Onze facturen zijn onmiddellijk na ontvangst zonder aftrek betaalbaar indien niet iets anders expliciet overeengekomen is.

7.2 Indien de koper te laat is met de betaling van de koopprijs t, dan kunnen wij als vertragings-schade een rente ter grootte van 8% boven de actuele basisrentevoet per jaar invorderen. Tegen bewijs kunnen wij ook een hogere vertragingsschade invorderen.

7.3 Koper kan alleen onbetwiste of met kracht van gewijsde vastgestelde vorderingen verrekenen, tenzij de vordering verband houd met een gebrek in het koopobject.

7.4 Koper mag alleen een retentierecht uitoefenen gebaseerd op onbetwiste of met kracht van gewijsde vastgestelde aanspraken, tenzij de vordering verband houd met een gebrek in het koopobject

7.5 De koper kan een retentierecht alleen doen gelden indien dit recht gebaseerd is op dezelfde contract relatie.

7.6 Indien door de partijen niet expliciet anders overeengekomen moeten alle betalingen van de koper in een keer en in valuta die is bepaald in de commerciële voorwaarden op onze bankrekeningen gestort worden. Koerswijzigingen, bankkosten in vreemde valuta of kosten voor de overschrijving moet de koper betalen.

7.7 In geval van verkoop met aanbetalingen: de aanbetaling zal niet terugbetaald worden aan de koper in het geval dat de koper zicht terugtrekt uit de overeenkomst.

Artiel 8
Garantie (Aansprakelijkheid Voor Gebreken)

8.1 Wij staan – ongeacht mogelijke aanspraken op schade- of kostenvergoeding – in overeenstemming met de bepalingen uit dit artikel ervoor in dat het koopobject op het moment van de risico-overgang vrij van gebreken is.

8.2 Gebreken worden door ons binnen een redelijke termijn hersteld (nakoming in de vorm van herstel). Het gebrek wordt op een manier naar onze keuze door ons hersteld (herstel).

8.3 De koper mag gebreken niet op eigen gezag zonder afstemming met ons en niet door een niet door ons aanbevolen garage laten herstellen.

8.4 In het geval van een wezenlijk gebrek heeft de koper het recht de overeenkomst te op te zeggen (opzegging) of de vergoeding te verminderen (vermindering) indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. De uitoefening van het recht op opzegging veronderstelt dat de koper ons daarvoor zonder succes een redelijke termijn voor nakoming gegeven heeft en in het kader van deze termijnstelling uitdrukkelijk erop heeft gewezen dat hij na een vruchteloze afloop van deze termijn het contract zal opzeggen. Deze gekwalificeerde termijnstelling is niet noodzakelijk indien de nakoming vanwege een bepaald gebrek mislukt, ondraaglijk is voor de koper of door ons afgewezen wordt of indien dit op andere gronden na afweging van de wederzijdse belangen gerechtvaardigd is.

8.5 In het geval van een gebrek van ondergeschikt belang heeft de koper het recht de vergoeding te verminderen indien nakoming van dit gebrek mislukt, voor de koper ondraaglijk is of door ons afgewezen wordt of indien dit op andere gronden na afweging van de wederzijdse belangen gerechtvaardigd is. In dit geval staat aan de koper geen opzeggingsrecht ter beschikking.

8.6 Heeft de koper op grond van de bepalingen in § 8 het recht de koopprijs te verminderen, dan zijn wij gerechtigd de vermindering af te wenden doordat wij het koopobject tegen vergoeding van de koopprijs van de koper terugnemen.

8.7 Indien de koper vanwege een gebrek de overeenkomst opzegt, komt hem daarnaast geen recht op schadevergoeding wegens het gebrek toe.

8.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die door normale slijtage, invloeden van buitenaf of onjuist gebruik ontstaan.

8.9 Vorderingen van de koper op grond van zichtbare gebreken zijn ongeldig indien de koper ons niet binnen een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van het koopobject schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de gebreken. Voor het behalen van de termijn is het tijdige verzenden van de ingebrekestelling voldoende. De koper heeft de volledige bewijslast, voor de zichtbare gebreken zelf, voor het tijdstip van de vaststelling van het gebrek en voor de tijdige mededeling over het gebrek.

8.10 De aansprakelijkheid voor gebreken vervalt indien de koper zonder onze toestemming het koopobject verandert of door derden laat veranderen en het herstel daardoor onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt wordt. In ieder geval moet de koper de meerkosten voor herstel van het gebrek vergoeden die door de verandering zijn ontstaan.

8.11 Indien speciale accessoires of de banden die wij van derden verworven hebben, gebrekkig zijn, staan de koper de vorderingen wegens gebreken volgens § 8 ter beschikking op de voorwaarde dat de koper eerst onze vorderingen tegen de derden instelt die wij hierbij aan de koper cederen. De koper accepteert de cessie hierbij. Indien onze vorderingen tegenover derden reeds verjaard zijn of indien de derde zijn garantieverplichting niet na een ingebrekestelling vervult, dan kunnen de in § 8 aangeduide rechten tegen ons ingesteld worden, voor zover de koper de aan hem afgestane vorderingen weer terug cedeert.

8.12 Bij de levering van tweedehands voertuigen, tweedehands opbouwen of tweedehands onderdelen bestaat – ongeacht mogelijke aansprakelijkheden op schade- of kostenvergoeding – geen garantie.

Artikel 9
Inbreuk Op Itelectuele Eigendomsrechten (Aansprakelijkheıd Voor Een Gebrek Aan Rechten)

9.1 Indien derden de koper vanwege een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht door het gebruik van het koopobject aansprakelijk stellen, dan moet de koper ons daarover onmiddellijk schriftelijk en handgeschreven ondertekend informeren. Wij zullen deze aanspraken dan naar ons eigen inzicht op eigen rekening vervullen, afweren of het geschil door een overeenkomst bijleggen. De koper verleent ons daarom ook hiermee het alleenrecht over de rechtsverdediging en over onderhandelingen. De koper zal ons hiervoor de noodzakelijke volmachten verstrekken.

9.2 Indien het koopobject dat aan de koper door ons ter beschikking gesteld werd het doel van een klacht in verband met intellectuele eigendomsrechten vormt of eventueel zal worden, dan zullen wij de oorzaak voor deze intellectuele eigendomsrechtklacht binnen een redelijke termijn verhelpen. Dit zal volgens onze keuze gebeuren doordat wij:
– een recht voor de koper verkrijgen om het koopobject voortaan verder te mogen gebruiken of
– het koopobject op redelijke wijze wijzigen of vervangen.

9.3 Indien het ons niet lukt de oorzaak voor de intellectuele eigendomsrechtklacht binnen een redelijke termijn te verhelpen of indien de verhelping van de oorzaak voor de intellectuele eigendomsrechtklacht voor de koper niet draaglijk is of door ons geweigerd wordt of indien dit op andere gronden na afweging van de wederzijdse belangen gerechtvaardigd is, dan staat de koper – ongeacht mogelijke aanspraken op schade- of kostenvergoeding – het recht ter beschikking om het contract op te zeggen (opzegging) of de koopprijs te verminderen (vermindering).

9.4 Heeft de koper volgens de bestemmingen van § 9 het recht de koopprijs te verminderen, dan zijn wij gerechtigd deze vermindering af te wenden doordat wij het koopobject van de koper tegen vergoeding van de koopprijs terugnemen.

9.5 Wij zijn voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten alleen dan aansprakelijk voor zover het koopobject volgens het contract gebruikt werd. Onze aansprakelijkheid vervalt indien het koopobject door de koper veranderd werd en daardoor aanspraken van derden ontstaan. De koper vrijwaart ons in dit verband voor eventuele aanspraken van derden wegens inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

9.6 Indien wij aan de koper koopobjecten op grond van vormgevings- en materiaalwensen van de koper leveren, dan draagt de koper alleen de er de verantwoordelijkheid voor dat de intellectuele eigendomsrechten van derden in het binnen- en buitenland door de tenuitvoerlegging van zijn wensen niet geschonden worden. De koper vrijwaart ons van eventuele aanspraken van derden.

Artikel 10
Schadevergoeding

10.1 Wij zijn aansprakelijk voor schadevergoeding volgens de wettelijke bepalingen voor lichamelijk letsel en voor schadevergoeding volgens de wet voor productaansprakelijkheid.

10.2 Voor alle andere schade zijn wij aansprakelijk overeenkomstig de volgende bepalingen:
(A) Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij aansprakelijk voor schade die door bedrog, opzet of door grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden van management niveau of hoger veroorzaakt werden.
(B) Wij zijn aansprakelijk voor schadevergoeding beperkt tot de hoogte van de contract typische voorzienbare schade voor schade in het geval van een lichte veronachtzaming van essentiële contractverplichtingen (1ste alternatief) alsook voor schade die door onze gewone werknemers door grove nalatigheid of opzet zonder inbreuk op essentiële contractverplichtingen veroorzaakt werden (2de alternatief). Essentiele contractverplichtingen in de zin van deze regeling omvatten naast de contractuele hoofdverplichtingen (levering en overdracht van de bestelde producten) ook verplichtingen waarvan nakoming de correcte vervulling van het contract pas mogelijk maken en op nakoming waarvan de koper daarom ook regelmatig mag vertrouwen.
(C) In het kader van § 10 lid 2 lit. b (1ste alternatief) zijn wij niet aansprakelijk voor een gederfde winst, indirecte schade, gevolgschade en/of aanspraken van derden.

10.3 Voor de rest wordt alle aansprakelijkheid door ons uitgesloten.

10.4 Eigen schuld van de koper wordt verrekend in de schadebegroting. De koper is verplicht ons eventuele schade in de zin van de bovenvermelde regeling van de aansprakelijkheid onmiddellijk schriftelijk meetedelen zodat wij zo vroeg als mogelijk genormeerd zijn en eventueel samen met de koper nog de schade kunnen verminderen.

Artikel 11
Verjaing

11.1 Indien het niet een geval van bedrog betreft verjaart de vordering tot nakoming van de koper wegens
– een zakelijk gebrek of
– een gebrek dat niet in een teruggaveaanspraak van een derde op grond van het eigendomsrecht of uit een ander zakelijk recht bestaat, binnen twaalf maanden vanaf de aflevering van het koopobject.

11.2 Indien het geen opzet of grove nalatigheid betreft verjaart de aanspraak op schadevergoeding van de koper wegens
– een zakelijk gebrek of
– een gebrek dat niet in een teruggaveaanspraak van een derde op grond van het eigendomsrecht of uit een ander zakelijk recht bestaat, binnen twaalf maanden die met de aflevering van het koopobject beginnen. Dit geldt niet indien de schade in kwestie van de koper letselschade betreft. Aanspraken wegens letselschade verjaren binnen de wettelijke verjaringstermijn.

11.3 Aansprakelijkheden wegens gebreken die speciale accessoires of de banden betreffen, die de leverancier van derden ingekocht heeft, verjaren binnen de wettelijke aansprakelijkheidstermijn.

11.4 Aanspraken van de koper die niet op een gebrek in het koopobject berusten, verjaren indien het niet om opzet of grove nalatigheid gaat of om een schending van een essentiële verplichting in de zin van § 10 lid 2 lit. b gaat, binnen 24 maanden beginnend vanaf het ontstaan van de aanspraak. Dit geldt niet indien de schade in kwestie van de koper letselschade betreft. Aanspraken wegens letselschade verjaren binnen de wettelijke verjaringstermijn.

Artikel 12
Gegevensbescherming

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens van de koper voor zover dit voor het opstellen, uitvoeren en beëindigen van het contract noodzakelijk is.

Artikel 13
Slotbepalingen

13.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN- kooprecht (CISG).

13.2 De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle tegenwoordige en toekomstige geschillen tussen de koper en ons uit of in verband met dit contract is Kleve. Wij zijn echter ook gerechtigd de koper op grond van de gewone bevoegdheidsregels in rechte te betrekken.

13.3 Wijzigingen en aanvullingen van het contract en deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk aangedaan worden. Dit geldt ook voor de wijziging of afschaffing van deze bepaling over de schriftelijke vorm.

13.4 Indien enkele bepalingen van dit contract ineffectief zijn of hun geldigheid verliezen of een leemte vertonen, dan blijven de overige bepalingen hierdoor onverlet. De partijen verplichten zich in plaats van de ineffectieve regeling een wettelijk toegestane regeling af te spreken die het economisch doel van de ineffectieve regeling zo dicht als mogelijk benadert en deze leemte invult.

Boek een Afspraak Contact Us